Nazwa usługi: Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • Do wglądu:

  a. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały (lub pobyt czasowy w uzasadnionych wypadkach).
  b. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2383