Nazwa usługi: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o pozwolenie na budowę podpisany przez Inwestora /ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
 • Zgoda Inwestora na zamierzoną zmianę decyzji
 • Oświadczenie nowego współinwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w poprzednio wydanej decyzji
 • Dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż dwa lata.
 • Decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję ustalającą warunki zabudowy lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - jeżeli jest ona wymagana zgodniez przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących
 • Projekt budowlany odpowiadający zakresowi wniosku wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (w zależności od potrzeb: pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie wodnoprawne itp.) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - w 4 egzemplarzach ( oryginał)
 • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego)
 • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych /oryginał/) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu - w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2383